యూరో

EUR = 7.75 USD
-0.00671 (-0.09%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

పౌండ్ స్టెర్లింగ్

GBP = 9.03 USD
-0.011355 (-0.13%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

యెన్

JPY = 0.058349 USD
+0.00003457056140875 (+0.06%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

యువాన్

CNY = 0.16 USD
-0.000053751244962846 (-0.03%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు