యూరో

EUR = 92.80 USD
+0.333089 (+0.36%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

పౌండ్ స్టెర్లింగ్

GBP = 109.88 USD
+0.548719 (+0.5%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

యెన్

JPY = 0.69 USD
+0.001682 (+0.25%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు

యువాన్

CNY = 13.12 USD
+0.041422 (+0.32%)
నిన్న నుండి మార్పిడి రేటు మార్పు